Om YH-utbildningen 3D-tekniker på Xenter Botkyrka

IMG_3134HelenaAllt du drömmer om kan du designa och numera också printa i 3D. Idag används 3D-printing för prototyper, nyproduktion men också till reservdelar för både människor och maskiner. Som 3D-tekniker är du med och verkar i en innovativ framtidsbransch.

Ut­bild­ning­ens bak­grund

IMG_3181gruppbild

Området 3D-prin­ting, ad­di­tiv till­verk­ning AM (ad­di­ti­ve ma­nu­factu­ring), är inte helt nytt, men här görs just nu in­ten­si­va fram­steg som möjliggör för använd­ning i större ska­la och med bredare användningsområden.

Vi står mitt i en tid av ex­pe­ri­men­te­ran­de och ut­veck­ling av pro­gram­va­ror, skri­va­re och ma­te­ri­al.

Istället för att ta bort ma­te­ri­al vid be­ar­bet­ning­en tillförs istället pre­cis så myc­ket ma­te­ri­al som behövs på ex­akt rätt ställe.

Nya for­mer blir plöts­ligt möjli­ga, d v s for­mer som inte går att tillverka genom van­li­ga me­to­der.

Allt fler in­dust­ri­el­la före­tag får nu upp ögo­nen för 3D-skri­va­re och den ad­di­ti­va till­verk­ning­en. 3D-tek­nik ger
ut­rym­me för nya tan­ke­ba­nor, sam­ti­digt som kra­vet på kun­skap ökar för att kun­na använda alla dess möjligheter och funktioner optimalt.

Ut­veck­ling­en inom ad­di­tiv tek­nik går fort, både på ma­te­ri­al- och pro­ces­si­dan och därför finns det ett ökande nationellt behov av kun­ni­ga 3D-tek­ni­ker, som ligger i framkant.

Bran­scher som idag använder tek­ni­ken är kon­struktörer och pro­dukt­ut­veck­la­re, ar­ki­tek­ter, in­du­stri­de­sig­ners, verk­tygs­till­ver­ka­re samt inom gum­mi-, plast-, for­dons-, verk­stads- och me­di­ci­nin­du­strin. Dessa till­ver­kar bl a pro­to­ty­per, ortopediska hjälpmedel, flyg­plans­de­lar, smyc­ken, konst och de­sign av oli­ka slag, exempelvis
hau­te coutu­re-plagg och skor.

Med en ex­a­men från vår 3D-ut­bild­ning­, kom­mer Du kunna ga­ran­tera att till­verk­ning­en blir bra.

Ef­ter 3D-ut­bild­ning­en ska du ha färdig­he­ter i:

 • Pro­du­ktion av föremål genom 3D-tek­nik
 • Använda CAD-pro­gram för att an­pas­sa mo­del­ler till pro­duk­tion genom 3D-tek­nik
 • Pro­du­ce­ra och kon­ver­te­ra CAD-fi­ler och kon­struk­tions­fi­ler till ut­skriv­ba­ra fi­ler
 • Använda 3D-skann­rar för mo­del­l­ut­veck­ling och mätning­ar
 • Un­derhålla och ser­va 3D-print­rar inom något pro­duk­tions­- eller teknikområde
 • Använda 3D-mo­del­le­rings­pro­gram för vi­su­a­li­se­ring av pro­duk­ter och miljöer
 • Dis­ku­te­ra med kun­der och omsätta de­ras förslag och idéer till re­a­lis­tis­ka hand­lings­pla­ner
 • Bedöma ma­te­ri­als funk­tion och använd­nings­områden vid 3D-print­ning
 • Bedöma vad som är möjligt att till­ver­ka i 3D-tek­nik
 • Ut­tryc­ka sig yr­kesmässigt i både skrift och tal på svenska och eng­els­ka samt läsa ma­nu­a­ler på eng­els­ka

Ef­ter 3D-ut­bild­ning­en ska du ha kun­ska­per om:

 • Pro­duk­tions­pro­ces­ser knu­tna till 3D-print­ing
 • Be­re­da­re av rit­ning­ar och ämnen för 3D-ut­skrif­ter
 • Ma­te­ri­als egen­ska­per vid 3D-tek­nik
 • Kon­struk­tions­rikt­ning­ar och dess re­la­tion till 3D-ob­jekt
 • Da­ta­fi­ler och fi­lers egen­ska­per för att prin­tas
 • Fil­for­mat inom 3D som van­li­gen går att skri­va ut
 • Prin­ter­tek­ni­ker och tek­ni­ker­nas möjlig­he­ter och begräns­ning­ar
 • Se­rie­pro­duk­tion (AM) re­spek­ti­ve pro­to­typ­pro­duk­tion
 • 3D-skan­ning av ob­jekt för mo­del­le­ring och pro­duk­tions­kon­troll
 • To­le­ran­ser och av­vi­kel­ser vid pro­duk­tion
 • Ef­ter­be­hand­ling

Här kan du läsa mer om YH-utbildningen 3D-tekniker på Xenter Botkyrka.

Xenter Botkyrka logotyp

SVEAT logotypBranschföreningen SVEAT är initiativtagare till 3D-mässan, vilken utgör en viktig del av deras arbete med att bidra till en kraftfull utveckling inom additiv tillverkning och 3D- printing, i Sverige.

Läs mer om våra utställare HÄR

3D-tekniker en YH-utbildning

Ut­veck­ling­en inom ad­di­tiv tek­nik går fort, både på ma­te­ri­al- och pro­ces­si­dan. Här behövs kun­ni­ga 3D-tek­ni­ker som kan lig­ga i frontlinjen. Läs mer om YH-utbildningen 3D-tekniker på Xenter Botkyrka